Algemene voorwaarden

Niettegenstaande elke andersluidende bepaling zijn de rechtbanken van Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van alle vorderingen voortspruitend uit de door Manuport Logistics NV aangegane verbintenissen.